за нас

За Когитацио Рационалис

Здружението за психологија, советување, психодијагностика и едукација Когитацио Рационалис од Кавадарци е основано од Атанас Иваноски, магистер по психолошки науки.

Основната задача на здружението е да ги реализира своите понудени психолошки услуги: психолошко советување и поддршка, психолошко тестирање, психодијагностика, психолошка едукација и коучинг психологија.

Основните цели кои здружението ги има поставено и на кои ќе ја темели својата работа, се следниве:

 • Афирмација на психологијата како наука и професија;
 • Афирмација и заштита на професијата психолог;
 • Психолошка едукација на деца, адолесценти, лица во рана, средна и доцна зрелост;
 • Психолошко тестирање на деца, адолесценти, лица во рана, средна и доцна зрелост;
 • Психолошко советување на деца, адолесценти, лица во рана, средна и доцна зрелост;
 • Когнитивно – бихејвиорален коучинг за лица во работни организации и поединци со практични проблеми од секојдневието;
 • Соработка со организации од земјава и од странство кои третираат иста и сродна проблематика;
 • Изработка на проекти чија цел ќе биде грижата и подигнување на свеста за менталното здравје и негово одржување;
 • Медиумски настапи за зголемување на видливоста на здружението;
 • Соработка со професионалци од други сродни области како: педагози, социолози, социјални работници, дефектолози, логопеди, психијатри и други доктори од медицинската област;
 • Организирање семинари, манифестации и јавни дебати за промоција и активно вклучување на прашањето за менталното здравје;
 • Предлагање мерки и активности на надлежните органи, институции и стручни служби, со цел унапредување на менталното здравје, како и да учествува во следењето на нивната имплементација;
 • Обезбедување материјални, финансиски и правни услови за работа на здружението.

Вредностите како етичност и морал стојат во суштинската реализација на професионалните психолошки услуги кои Здружението Когитацио Рационалис ги нуди секому кој има потреба од истите.

За основачот

М-р Атанас Иваноски

Атанас Иваноски е магистер по психолошки науки, лиценциран психолог, член на Комората на психолози на Република Северна Македонија и член на Интернационалното Здружение за Коучинг Психологија (International Society for Coaching Psychology). Дипломските и постдипломските студии ги реализира на Факултетот за психологија при МИТ Универзитет – Скопје. Во текот на студирањето и постидипломските студии, интересот го насочува кон систематизирано проучување на следниве области: когнитивниот аспект на личноста, клиничката психологија, психотерапијата и советувањето. Има работено како професор по Спортска психологија при ДСУ „Спортска академија“, Скопје, како психолог во ПСУ „Св. Лука“, Скопје и како асистент на Факултетот за психологија при МИТ Универзитет, Скопје. Изучува психотерапија на RE&CBT Affiliated Training Center of Albert Ellis, Belgrade, и се има стекнато со напредно ниво. Исто така, има издадено и неколку научни трудови во интернационални списанија и списанија со импакт фактор. Најголем дел од своето практично знаење го има стекнато при реализирање на задолжителната пракса на неколку психијатриски клиники каде конкретно работи во доменот на диференцијалната дијагностика и советување под надзор на своите ментори.