за нас

За Когитацио Рационалис

Здружението за психологија, советување, психодијагностика и едукација Когитацио Рационалис од Кавадарци е основано од Атанас Иваноски, лиценциран психолог, магистер на психолошки науки и РЕ&КБТ психотерапевт под супервизија.

Основната задача на здружението е да ги реализира своите понудени психолошки услуги: психотерапија, психолошко советување и поддршка, психолошко тестирање, психодијагностика, психолошка едукација и коучинг психологија.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Основните цели кои здружението ги има поставено и на кои ќе ја темели својата работа, се следниве:

 • Афирмација на психологијата како наука и професија;
 • Афирмација и заштита на професијата психолог;
 • Психолошка едукација на деца, адолесценти, лица во рана, средна и доцна зрелост;
 • Психолошко тестирање на деца, адолесценти, лица во рана, средна и доцна зрелост;
 • Психолошко советување на деца, адолесценти, лица во рана, средна и доцна зрелост;
 • Когнитивно – бихејвиорален коучинг за лица во работни организации и поединци со практични проблеми од секојдневието;
 • Соработка со организации од земјава и од странство кои третираат иста и сродна проблематика;
 • Изработка на проекти чија цел ќе биде грижата и подигнување на свеста за менталното здравје и негово одржување;
 • Медиумски настапи за зголемување на видливоста на здружението;
 • Соработка со професионалци од други сродни области како: педагози, социолози, социјални работници, дефектолози, логопеди, психијатри и други доктори од медицинската област;
 • Организирање семинари, манифестации и јавни дебати за промоција и активно вклучување на прашањето за менталното здравје;
 • Предлагање мерки и активности на надлежните органи, институции и стручни служби, со цел унапредување на менталното здравје, како и да учествува во следењето на нивната имплементација;
 • Обезбедување материјални, финансиски и правни услови за работа на здружението.

Вредностите како етичност и морал стојат во суштинската реализација на професионалните психолошки услуги кои Здружението Когитацио Рационалис ги нуди секому кој има потреба од истите.

За основачот

М-р Атанас Иваноски

Атанас Иваноски е лиценциран психолог, магистер на психолошки науки и РЕ&КБТ психотерапевт под супервизија. Член е на Комората на психолози на Република Северна Македонија и член на Интернационалното Здружение за Коучинг Психологија (International Society for Coaching Psychology). Дипломските и постдипломските студии ги реализира на Факултетот за психологија при МИТ Универзитет – Скопје. Во текот на студирањето и постидипломските студии, интересот го насочува кон систематизирано проучување на следниве области: когнитивниот аспект на личноста, клиничката психологија, психотерапијата и советувањето. Има работено како професор по Спортска психологија при ДСУ „Спортска академија“ Скопје, како психолог во ПСУ „Св. Лука“ Скопје, како универзитетски асистент на Факултетот за психологија при МИТ Универзитет, Скопје, психолог во ООУ „Страшо Пинџур“ Кавадарци и ООУ „Пере Тошев“ Росоман, и како образовен асистент на деца со потешкотии во развојот во ОУРЦ „Маца Ѓ. Овчарова“ Велес, и ОУРЦ „Иднина“ Скопје. Изучува психотерапија на RE&CBT Affiliated Training Center of Albert Ellis, Belgrade, каде моментално има статус на психотерапевт под супервизија. Се има стекнато со знаење од примена на РЕ&КБТ во работа со деца и адолесценти. Исто така, има издадено и неколку научни трудови во интернационални списанија и списанија со импакт фактор. Најголем дел од своето практично знаење го има стекнато при реализирање на задолжителната пракса на неколку психијатриски клиники каде конкретно работеше во доменот на диференцијалната дијагностика и советување под надзор на своите ментори.