СТАТИСТИЧКА ОБРАБОТКА
НА ПОДАТОЦИ

Истражувањата во психологијата можат да бидат квантитативни и квалитативни. Откако ќе се соберат потребните податоци, испитувачот има потреба од нивна статистичка обработка врз основа на која ќе ги извлече заклучоците како завршна фаза од секое спроведено истражување. Имајќи го тоа во предвид, Здружението Когитацио Рационалис има формирано тим, кој како услуга, врши обработка на статистички податоци добиени од спроведени психолошки истражувања.