ПСИХОЛОШКА ЕДУКАЦИЈА

„Усвојување и примена на рационална и прагматична животна филозофија во секојдневното живеење“

Вовед

Рационално – емоционалната теорија и својата богата филозофија што ја содржи во себе, нуди можност за создавање едукативна програма која може да биде од помош на многумина кои сакаат да го подобрат квалитетот на своето секојдневно живеење.

Програмата на „Едукација за усвојување и применување на рационална и прагматична животна филозофија во секојдневното живеење“ е синтеза на четири модули преку кои едукантот ќе има можност да се запознае со одредени психолошки (и во извесна мера филозофски) теми кои се дел од животот на човекот. Како основа на целата програма е земена рационално – емоционалната теорија и филозофија создадена од Алберт Елис во 1955 година. Преку предавања и практични вежби, учесниците ќе имаат можност директно да се запознаат со суштината на едно од највлијателните учења во психологијата и со рационалната филозофија на една од најефикасните психотерапски правци на денешницата како и со нејзините деривати кои се одраз на логиката, емпиријата и конзистентноста со реалноста. Покрај тоа, директно ќе се соочат со она што е во егзистенцијата на секое човеково битие, а тоа е неговата вредност и неговото видување на себеси. Важно е да се напомене и дека секој учесник ќе има време да размисли и за тоа каков е неговиот/нејзиниот пристап во комуникацијата со другите и секако, на каков начин се однесува према задачите кои стојат пред него/неа, независно дали се поедноставни или покомплексни.

Секако, и не помалку важно, под плаштот на рационално – емоционалната и пргаматичната филозофија како стожер на оваа едукација, ќе се негуваат и развиваат етички вредности.

За едукацијата,                         
За учесниците.                  

Модули

МОДУЛ 1

Рационално – емоционална животна филозофија

 1. Запознавање со рационално – емоционалната теорија и учење на Алберт Елис.
  • Почетоци и развој;
  • Главни филозофски влијанија;
  • Цели на рационално – емоционалната филозофија;
  • Сфаќање на човекот и неговата природа;
 2. Теорија за настанување на емоционалните пореметувања.
  • ABC модел.
 3. Рационални vs. ирационални уверувања.
  • Ирационални vs. рационални когнитивни процеси;

МОДУЛ 2

Самопочит vs. Безусловно себеприфаќање

 1. Концептот на самопочит. 
  • Дефинирање на самопочитта;  
  • Самопочитта како условен концепт.
 2. Концептот на безусловно себеприфаќање.
  • Што претставува концептот на безусловно себеприфаќање?
  • Здраво наспроти нездраво прифаќање на себеси.

МОДУЛ 3

Асертивна комуникација

 1. Што е комуникација?
  • Компоненти на комуникацијата;
  • Стилови на комуникација.
 2. Асертивна комуникација.
  • Што е асертивна комуникација?

МОДУЛ 4

Прокрастинација

 1. Што е прокрастинација?
  • Етимологија;
  • Аспекти на прокрастинацијата;
  • Видови прокрастинација;
  • Хронична прокрастинација.
 2. Последици од прокрастинацијата.
 3. Чекори за надминување на прокрастинацијата.

Неколку дополнителни напомени

 • Во текот на едукацијата, учесниците ќе имаат можност да дојдат до унапредување на сопствените вештини и потенцијали преку практични вежби.
 • Едукацијaта е заснована на влијателни психолошки теории и релевантни научни истражувања.
 • По завршувањето на едукацијата, учесниците добиваат сертификат со кој се потврдува нивното учество.
 • Услови за едукацијата
  Одговорности на предавачот
  • Обезбедување простор и технички услови за работа;
  • Обезбедување работни материјали;
  • Освежување за време на паузите;
  • Сертификат.
 • Одговорности на учесникот
  • Навремено и редовно доаѓање на средбите (навремено јавување доколку се доцни) за да се исполни и условот да се добие сертификат;
  • Дозволено е само едно отсуство;
  • Плаќање на цената на едукацијата во износ од 2.000 денари (можност за плаќање на две рати од по 1.000 денари).
 • Динамика и начин на работа
  Се работи во групи (групата може да биде сочинета од најмногу 10 члена). Има четири модули и секој модул се работи еднаш во неделата. Средбите се договараат во термин кој им одговара на сите членови на групата.
  Доколку условите ви одговараат, пријавувањето можете да го извришите на еден од следниве начини:

За предавачот

М-р Атанас Иваноски

Атанас Иваноски е магистер по психолошки науки, лиценциран психолог, член на Комората на психолози на Република Северна Македонија и член на Интернационалното Здружение за Коучинг Психологија (International Society for Coaching Psychology). Дипломските и постдипломските студии ги реализира на Факултетот за психологија при МИТ Универзитет, Скопје. Во текот на студирањето и постидипломските студии, интересот го насочува кон систематизирано проучување на следниве области: когнитивниот аспект на личноста, клиничката психологија, психотерапијата и советувањето. Има работено како професор по спортска психологија при ДСУ „Спортска академија“ ,Скопје, како психолог во ПСУ „Св. Лука“, Скопје и како асистент на Факултетот за психологија при МИТ Универзитет, Скопје. Изучува психотерапија на RE&CBT Affiliated Training Center of Albert Ellis, Belgrade, и се има стекнато со напредно ниво. Исто така, има издадено и неколку научни трудови во интернационални списанија и списанија со импакт фактор. Најголем дел од своето практично знаење го има стекнато при реализирање на задолжителната пракса на неколку психијатриски клиники каде конкретно работи во доменот на диференцијалната дијагностика и советување под надзор на своите ментори.