КОУЧИНГ ПСИХОЛОГИЈА

Што претставува коучинг психологијата?

Според Австралиското Психолошко Друштво (2007), коучинг психологијата е дел од применетата психологија која се базира на утврдени психолошки пристапи, и може да се разбере како дел од бихејвиоралната наука чија цел е унапредување на животот, работните постигнувања и благосостојбата на поединци, групи и организации кои не се во состојба на вознемиреност или кои немаат одредено ментално заболување.

 • Коучинг психологијата експлицитно ја вклучува психологијата како основа во коучинг праксата.
 • Коучинг психологијата имплицира дека коучот треба да има психолошко образование (соодветно познавање од психологијата и дополнителна едукација).

Когнитивно – бихејвиорален коучинг

Когнитивно – бихејвиоралниот коучинг се базира на следниве постулати:

 • Ја развива личноста и го унапредува квалитетот на животот;
 • Почетната позиција е функционалноста и позитивната мотивираноста за развој и подобрување на квалитетот на животот и
 • Целосно функционирање на клиентот.

Која е улогата на коучот?

Коучот му помага на клиентот да ги разбере и усвои следниве работи:

 • Што сака да постигне во блиска и далечна иднина? (визија, цели, очекуван исход/и)
 • Зошто му/и е тоа важно и каква поширока смисла има тоа? (вредности, смисла)
 • Како може тоа да го оствари? (можности, ресурси)
 • Кои чекори ќе ги преземе за тоа да го оствари? (планирање на акцијата)
 • Колкава е неговата/нејзината одговорност за исходот од коучингот? (одговорност)
 • Каков е резултатот од коучинг сеансите? (што добива од коучингот, ефект, исход)

Закажете го својот термин за коучинг сеанса преку

EMAIL

cogitatio.rationalis@gmail.com